Đây là thông báo

GIỚI THIỆU CHUNG

Tập thể CBVC Trung tâm Giám định CLXD tỉnh Lào Cai

       

 

1. Thông tin chung đơn vị:

Tên đơn vị: TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI (ĐƯỢC ĐỔI TÊN TỪ TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG LÀO CAI)

Trung tâm  theo Quyết định thành lập: Số 771/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Km 3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường,TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0214 3827760    - Fax: 0214 3827760

Mã số thuế: 5300 225 726

Tài khoản: 8800214000049 NH No&PTNT Việt Nam - CN tỉnh Lào Cai

Website: giamdinhlaocai.com   - Email: kiemdinhlaocai@gmail.com

         2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế.

        2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

        a. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

       Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

      Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

        b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

         - Phòng Hành chính - Tổng hợp.

         - Phòng Thí nghiệm (LAS-XD);

         - Phòng Thẩm tra.

         - Phòng Kiểm định.

         - Phòng Khảo sát & đánh giá tác động môi trường.

         Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm.

         2.2. Biên chế (số lượng người làm việc) của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thuộc biên chế của đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động, được UBND tỉnh giao định mức biên chế khung hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của đơn vị và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.


           3. Giám đốc trung tâm qua các thời kỳ

 

s Truong

 

- Giai đoạn từ năm  2005 đến tháng 10 năm 2008

- Đồng chí: TRỊNH XUÂN TRƯỜNG

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

- Giai đoạn từ 10/2008 - 8/2010

- Đồng chí: TRẦN ĐỨC TÌNH

- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng QLĐT – Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

dat

- Giai đoạn từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 6 năm 2014

- Đồng chí: HOÀNG QUANG ĐẠT

- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai- Nguyên Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên

long

- Giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 2 năm 2017

- Đồng chí:VŨ HOÀN LONG

- Chức vụ hiện nay: Chi cục trưởng, Chi cục Giám định XD, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai

a Tung

- Tháng 02 năm 2017 đến Tháng 4 năm 2019 (Phó Giám đốc phụ trách)
- Tháng 4 năm 2019 đến nay

- Đồng chí: NGUYỄN THANH TÙNG

- Giám đốc Trung tâm

       

             4. Chức năng nhiệm vụ chính của Trung tâm:

Vị trí, chức năng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai:

           4.1. Vị trí: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí hoạt động, trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng của Sở Xây dựng Lào Cai, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

         Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị thực hiện kiểm định nhà nước về chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng, các sản phẩm (báo cáo khảo sát, thiết kế, dự toán), bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng.

          Trụ sở: Km3, đại lộ Trần Hưng đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

          4.2. Chức năng:

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thực hiện chức năng kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; kiểm định chất lượng các sản phẩm (báo cáo khảo sát, thiết kế, dự toán) phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng của các công trình xây dựng; Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, lập dự án thiết kế các công trình xây dựng; Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường; Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình xây dựng; Tư vấn giám sát và quản lý dự án các công trình xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm, vật liệu xây dựng; nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng  tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Km3, đại lộ Trần Hưng đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


          5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kiểm định xây dựng sau khi kiện toàn:

          5.1. Về nhiệm vụ sự nghiệp của Trung tâm:

         a. Giám định nhà nước (bao gồm cả giám định tư pháp) trong hoạt động xây dựng: Giám định nhà nước về sự tuân thủ của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; giám định tư pháp về chất lượng xây dựng; giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

          b. Kiểm định nhà nước về chất lượng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, chất lượng các sản phẩm xây dựng.

           c. Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, các báo cáo khảo sát địa chất địa hình đối với các dự án phục vụ công tác thẩm định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Thẩm tra phần thiết kế trong việc cấp phép xây dựng, kiểm tra chất lượng xây dựng đối với các công trình được cấp phép.

            Kiểm tra đánh giá hợp quy chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

          d. Kiểm định phục vụ bảo trì công trình xây dựng.

          đ. Nghiên cứu xây dựng đơn giá, định mức các công việc theo đặc thù của địa phương.

          e. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn địa phương.

        g. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về kỹ thuật, kinh tế xây dựng cho các địa phương, các chủ đầu tư và các chủ thể hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

        h. Tham mưu với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Chi cục Giám định xây dựng về các vấn đề trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

        i. Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Chi cục Giám định xây dựng giao.

        5.2 Về nhiệm vụ dịch vụ:

         a. Kiểm định chất lượng.

        - Kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng trước khi đưa vào công trình xây dựng;

       - Kiểm định chất lượng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn trước khi đưa vào sử dụng hoặc thanh lý, chuyển đổi mục đích sử dụng, cải tạo nâng cấp, thế chấp…

        - Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý hóa học của vật liệu xây dựng.

       b. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; chứng nhận chất lượng các công trình xây dựng.

        c. Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình hạ tầng kỹ thuật; tư vấn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

       d. Kiểm định các loại và cấp công trình bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc.

      đ. Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước; khảo sát lập quy hoạch đánh giá chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng.

      g.Tư vấn giám sát và quản lý dự án các công trình xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

        h. Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình, lập dự án, thiết kế công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

        i. Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thí nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu môi trường công trình xây dựng.

       k. Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu  công trình xây dựng các công trình xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

       l. Trung tâm được tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của Trung tâm; được ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

        m.Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản và thực hiện các chế độ chính sách nhà nước với cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

       n. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hoặc Chi cục Giám định xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền.

       p. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Chi cục Giám định chất lượng xây dựng giao.

         6. Thực trạng năng lực của trung tâm.

        Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai được biết đến là đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Trung tâm đã nhận được sự tín nhiệm cao của cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các dự án có quy mô lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao.

        Trung tâm luôn coi trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong công việc. Hiện nay với nguồn lực hiện có trung tâm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tham gia các dịch vụ tư vấn xây dựng đòi hỏi kỹ thuật cao.

       Theo Đề án 1511 của Thủ tướng Chính phủ, trung tâm được xây dựng thành Trung tâm Kiểm định vùng Tây Bắc, phòng thí nghiệm là 5% trong số các phòng thí nghiệm toàn quốc được thừa nhận trên bình diện Châu Á - Thái Bình Dương.

        Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai đã tham gia tư vấn xây dựng cho nhiều dự án lớn và được các đơn vị đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và chất lượng tư vấn: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thí nghiệm, kiểm định); Khách sạn quốc tế Lào Cai (thẩm tra thiết kế, giám sát thi công); Nhà máy DAP số 2 - Vinachem, Nhà máy gang thép Lào Cai (thí nghiệm, kiểm định, chứng nhận chất lượng); Thủy điện Tà Thàng huyện Bảo Thắng (thí nghiệm, kiểm định); Đường Quý Xa huyện Văn bàn- Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai;đường kết nối ga Phố Mới (Lào cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1; xây dựng công trình nhà máy tuyển đồng Tra Phời… Ngoài ra trung tâm đã thực hiện thành công các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao: Đề tài cấp Bộ về nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng cốt liệu tại Lào Cai (Mác bê tông đến 800 daN/cm2); Quy hoạch vật liệu cát, sỏi tại Lào Cai (giai đoạn 2010 - 2015).

        7. Các thành tích đã được ghi nhận:

        -Tập thể:

Huân chương lao động hạng 3 năm 2010 của Chủ tịch nước;

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

+ Cờ thi đua UBND tỉnh năm 2008;

+ Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2003 đến 2009;

+ Cờ thi đua năm 2009 của Ngành xây dựng Lào Cai;

+ Tập thể xuất sắc năm 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 của Sở Xây dựng;
+ Bằng khen thủ tướng Chĩnh Phủ năm từ 2011-2017;

+ Bằng khen  UBND tỉnh năm 2009, 2016;
+ Tập thể xuất sắc năm 2007-2019

         - Cá nhân:

+ 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011;

+ 05 cá nhân được tằng bằng khen của Bộ Xây dựng;

+ 03 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai;

+ Hơn 50 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2006 đến năm 2019.

 

 

 

 

 

Tin tức hoạt động
 • Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021

  Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021

  Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021 diễn ra từ ngày 16/4/2021 đến ngày 25/4/2021 chào mừng 63 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2021) và 46 năm ngày giải phòng miền nam (30/4/1975-30/4/2021)

 • Họp trù bị Mạng Kiểm định chất lượng công trình Việt Nam

  Họp trù bị Mạng Kiểm định chất lượng công trình Việt Nam

  Ngày 02/04/2021 Tại Thành phố Lào Cai, Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức họp trù bị để triển khai chương trình công tác năm 2021

 • Chương trình giao lưu thể thao năm 2020

  Chương trình giao lưu thể thao năm 2020

  Đoàn thanh niên Chi cục Giám định xây dựng tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai (26/12/2016 - 26/12/2020) và 15 năm thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (07/12/2005 - 07/12/2020).

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hành chính - Tổng hợp
Hotline: 02143827760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây